האמונה - התיבה המצילה מהמים הזדונים של הבלבול והספיקות
על המבול אומר הזוהר הקדוש (נח סג, א) כי המשחית הלך בתוך המבול ועל כן אמר ה' לנח להסתתר בתוך התיבה. אלא שיש להבין: א. הלא המבול עצמו משחית את העולם, ומדוע צריך היה משחית נוסף שיהלך בתוך המבול? ב. כיצד מועילה התיבה להסתתר מפניו של אותו משחית? הלא התיבה היא גשמית והמשחית הוא רוחני.
קראו עוד

ארץ ישראל - פסגת העולם
אמר ה' אל אברם: לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". יש להבין מדוע לא אמר לו ה' בפירוש שילך לארץ ישראל? ומדוע הוסתרה ארץ היעד בלשון נסתרת – "הארץ אשר אראך"? עוד יש להבין את האמור בפסוק (דברים יא, יב) "ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה". וכי בחוץ לארץ אין השגחה ......
קראו עוד