לפני מעשה ולאחריו-פרשת וישלח
הלא עשו הוא סמל דמותו של הרשע, ואלו לעולם אינם שבעים ומסתפקים באשר להם, וכלשון הפסוק (משלי יג, כה), "ובטן רשעים תחסר". לו רק נתבונן על לבן הארמי - אף הוא דוגמא וסמל לרָשָׁע ורֶשַׁע, כאשר בעוז רוחו הוא טוען ליעקב (לעיל לא, מג) "הבנות בנותי והבנים בני והצאן צאני וכל אשר אתה רואה לי הוא". מה קרה איפוא לעשו ......
קראו עוד

לעומקה של פרשת יוסף ואחיו
אחת הפרשיות הקשות לכאורה להבנה ולהשגה היא פרשת וישב. הפרשה עוסקת בקדושי עליון - י"ב שבטי י-ה, כאשר לכאורה נראה כי יש ביניהם קנאה שנאה ותחרות. וכביכול האחים מקנאים ביוסף שאותו אוהב אביהם יותר מכולם, ועשה לו כתונת פסים. ולבסוף מחליטים להורגו. והדברים תמוהים, הלא אף בדורנו כאשר אנו רחוקים מאבותינו אבות האומה מרחק שנות אור, לא נשמע על אחים ......
קראו עוד