האמונה והשמחה גם במצבי צל
בזוהר הקדוש מכונה הסוכה "צילא דמהימנותא" - צל האמונה. וביאור הענין, שכן כידוע שני מצבים יש לו לאדם בעבודת ה'. המצב הראשון נקרא מצב של יום - כאשר האדם חש שנמצא באור - יש לו טעם בתורה ובתפילה, והוא חש בבהירות את מציאות ה' בעולם והשגחתו הפרטית על כל יחיד ויחיד. ומצב אחר הוא מצב של לילה - כאשר האדם ......
קראו עוד

האמונה - התיבה המצילה מהמים הזדונים של הבלבול והספיקות
על המבול אומר הזוהר הקדוש (נח סג, א) כי המשחית הלך בתוך המבול ועל כן אמר ה' לנח להסתתר בתוך התיבה. אלא שיש להבין: א. הלא המבול עצמו משחית את העולם, ומדוע צריך היה משחית נוסף שיהלך בתוך המבול? ב. כיצד מועילה התיבה להסתתר מפניו של אותו משחית? הלא התיבה היא גשמית והמשחית הוא רוחני.
קראו עוד