ארץ ישראל - פסגת העולם
אמר ה' אל אברם: לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". יש להבין מדוע לא אמר לו ה' בפירוש שילך לארץ ישראל? ומדוע הוסתרה ארץ היעד בלשון נסתרת – "הארץ אשר אראך"? עוד יש להבין את האמור בפסוק (דברים יא, יב) "ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה". וכי בחוץ לארץ אין השגחה ......
קראו עוד

עובר ושב בעבודת ה' - פרשת וירא
יש להבין, הלא הקב"ה ידע עד כמה מחבב אברהם אבינו את מידת החסד, ומדוע מנע ממנו אורחים, והלא הדבר גרם לו צער? ועוד יש להבין, מפני מה שלח אליו מלאכים להפיג צערו, ומדוע לא השיב חמה לנרתיקה, ומשעה שהחום היה מצטנן היו שבים עוברים ושבים מזדמנים אורחים לאברהם אבינו כחפצו?
קראו עוד