תנאי השימוש

תנאי שימוש באתר ברכת שלום
 
 
 
תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד, והם נוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 
 
 
א. כללי
 
ברוכים הבאים לאתר של עמותת ברכת שלום (להלן - ברכת שלום) בבעלותה של ברכת שלום.
 
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן - יש לקרוא תנאים אלה בעיון, כיון שתחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאים אלה במלואם וללא כל סייג.
 
עצם הכניסה לאתר, מהווה הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש אף אם המשתמש כלל לא קרא ו/או לא עיין בתנאי השימוש.
 
 
 
ב. אחריות
 
השימוש באתר, לרבות בכל המידע והתכנים המפורטים בו, מוצעים למשתמש כמות שהוא. (As is)
 
ברכת שלום אינה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה בתכנים ובמידע המצויים באתר.
 
ברכת שלום לא תשא באחריות לטעויות ו/או שגיאות במידע או בתכנים המוצגים באתר ו/או לשינויים שנעשו במידע או בתנאים כאמור על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג', והמשתמש לבדו ישא באחריות לכל שימוש שהוא עושה באתר.
 
המידע והתכנים באתר מוגשים כשירות לציבור, ולא יוכלו לשמש עילה לתביעה כלשהי. השימוש בתכנים ו/או במידע המפורטים באתר ו/או בכל הנובע מהם ו/או המשתמע מהם, הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
 
ברכת שלום לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר.
 
 
 
ג. זכויות יוצרים וקנין רוחני
 
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, בכל המידע המופיע באתר, לרבות התכנים, השיעורים, המאמרים, התמונות, האיורים, קטעי המדיה, והטקסט וכל חומר אחר הכלול בו הינן של ברכת שלום בלבד והן בבעלות יחודית ובלעדית של ברכת שלום. 
השימוש בתכנים ובמידע שבאתר הוא למטרה אישית ופרטית בלבד. המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן וסביר לפי הכללים הקבועים בדין.
 
אסור למשתמש לעשות בתכנים ובמידע שבאתר כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך שיש בה כדי להשפיע על נכונותם. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להעביר, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם תכנים או מידע מהאתר, ללא הסכמת ברכת שלום לכך מראש ובכתב, למעט מקומות בהם ברכת שלום מספקת קודים להטמעה, עמ"נ להפיץ תוכן ו/או מידע כמו שהוא.
 
 
 
ד. הגנת הפרטיות
 
לצורך הרשמה לאתר - המשתמש יתבקש למלא את פרטיו האישים, כגון שמו, כתובת הדואר האלקטרוני שלו, מספר טלפון או כל פרט אחר לפי הצורך. ברכת שלום תעשה שימוש במידע זה על פי הדין החל על העניין.
 
ברכת שלום לא תמסור את הפרטים האישיים של המשתמשים לצדדים שלישיים בניגוד לדין החל על העניין.
 
ברכת שלום תהיה רשאית מעת לעת לשלוח למשתמש שמסר את כתובתו האלקטרונית מידע פרסומי ו/או תכנים.
 
 
 
ה. שינויים באתר והפסקת השירות
 
ברכת שלום רשאית לשנות, מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את מבנה האתר ואת התכנים הניתנים בו, ואף להפסיקם, וזאת ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ו/או בהסכמת המשתמש. 
למשתמש לא תהא שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה או דרישה ביחס לשינויים אלו, או ביחס לשיבושים ו/או קשייים ו/או תקלות שיתרחשו אגב ו/או עקב ביצועם.
 
ברכת שלום אינה מתחייבת כי השירותים באתר יינתנו כסדרם, באופן רציף וללא תקלות, והיא לא תישא בכל אחריות ו/או חבות לליקויים ו/או שיבושים ו/או תקלות ו/או הפסקות, באתר וברשת האינטרנט. כמו כן ברכת שלום רשאית להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר, כולם או מקצתם.